Piegādes un lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi:
 1.1. Šis līgums ir saistošs abām pusēm, kas reglamentē pircēja unpārdevēja tiesības, pienākumus, preču iegādi un maksājumutermiņus, piegādes un preču atgriešanu, pušu atbildības un citus noteikumus, kas attiecas uz pirkšanu un pārdošanu, kas veiktas no SIA “D&T” (turpmāk tekstā – Pārdevējs).
 1.2 Pircējs piekrīt šī līguma noteikumiem, apliecinot to pie pasūtījuma veikšanas interneta veikalā vai pie reģistrācijas interneta veikalā.
 1.3 Pārdevējam ir tiesības mainīt līguma noteikumus, ņemot vērā tiesību aktos noteiktās prasības. Pircējs par šo tiek informēts izmantojot tiešsaites veikalu vai e-pastā.

2. Pirkšana/Pārdošana:
 2.1. Vienošanās par pirkšanu/pārdošanu tiek noslēgta brīdī, kad klients:
  2.1.1. Apstiprina pirkumu interneta veikalā (par ko Klients tiek informēts pa e-pastu);
  2.1.2. Apstiprina savu pasūtījumu pa telefonu, norādot piegādes adresi, vārdu un uzvārdu un saņemšanas brīdī paraksta kurjera dokumentu (piegādes lapu, elektroniski parakstot terminālī vai kā savādāk – atkarībā no kurjera prasībām);

3. Pircēja tiesības un pienākumi:
 3.1. Pircējam ir jāsamaksā par precēm, vadoties pēc apmaksas noteikumiem.
 3.2. Pircējs apņemas ievērot šos nosacījumus, kas ir aprakstīti interneta veikalā un Latvijas Republikas tiesību aktos.
 3.3. Ja pircējs nepilda savas saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma, ierobežot vai pārtraukt sadarbību ar Pircēju.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi:
 4.1. Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, ja Pārdevējs nevar sakontaktēties ar Pircēju 2 ( divu ) darba dienu laikā, pēc Pircēja norādītajiem kontaktiem.
 4.2. Pārdevējs apņemās ievērot Pircēja tiesības uz datu privātumu, kas ir saistībā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
 4.3. Ja Pārdevējs nav spējīgs izpildīt Pircēja pasūtījumu (piegādāt preci noteiktajā laikā un/vai piegādāt tieši to preci, kuru Pircējs ir pasūtījis, tad Pircējam ir tiesības atgriezt/atteikties no šī pasūtījuma un Pārdevējam ir jāatgriež pircējam nauda 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pircējs jau ir norēķinājies ar Pārdevēju. Izņēmums ir tad, ja Pircējs un Pārdevējs ir vienojušies savā starpā par citu piegādes laiku vai preces apmaiņu pret citu.

5. Preces atgriešana:
 5.1. Klients ir tiesīgs atgriezt preci 14 (četrpadsmit) dienu laikā ņemot vērā sekojošus noteikumus:
  5.1.1. Informējot Pārdevēju par šo lēmumu, iesniedzot Pārdevējam rakstisku iesniegumu;
  5.1.2. Nogādājot preci SIA “D&T” noliktavā – Plieņciema iela 31, Mārupe, LV-2167;
  5.1.3. Nogādājot preci oriģinālajā iepakojumā, nelietotu, tādā paša stāvoklī kāda tā tika iegādāta.
 5.2. Pārdevēja pienākumos ietilpst, atgriezt Pircējam preces summu 100% apmērā, pārskaitot to 30 (trīsdesmit) dienu laikā uz Pircēja norādīto bankas kontu (iesniegumā par preces atgriešanu), atskaitot preču piegādes izdevumus, ja tādi ir bijuši. Pārdevējs ir tiesīgs atteikt preču atgriešanu, ja prece ir bojāta un/vai tā ir bijusi lietota vai izmantota nepareizi.
 5.3 Atbilstoši tiesību aktiem, Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības un atteikties no pasūtītajām pārtikas precēm, dzērieniem un citām tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētām precēm.

6. Piegādes un apmaksas nosacījumi
 6.1. Ja piegāde ir pieteikta un rēķins apmaksāts līdz plkst. 14:00, tad prece tiek piegādāta ar kurjeru nākamās darba dienas laikā vai Pircēja citā norādītajā datumā, darba dienās. Pasūtījumiem, kas veikti pēc plkst. 14:00, piegāde tiek veikta aiznākamajā darba dienā vai Pircēja citā norādītajā datumā, darba dienās.
 6.2. Apmaksa par pasūtījumu iespējama ar bankas pārskaitījumu, veicot kredītkaršu vai automātisku internetbankas maksājumu. 
 6.3. Pircējs norēķinās par precēm priekšapmaksas veidā ar pārskaitījumu pasūtījuma veikšanas brīdi. Naudu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā. Atbildība par datu drošību šādā gadījumā ir attiecīgajai bankai, jo visas naudas operācijas notiek tās internetbankas sistēmā. Maksājot ar pārskaitījumu, naudu par pasūtījumu Pircējs iemaksā Pārdevēja kontā LV60HABA0551031553716 SWEDBANK, AS līdz ar pasūtījuma izveidošanu. Pasūtījums skaitās pieņemts tikai ar brīdi, kad Pircējs ir veicis maksājumu Pārdevējam savā internetbankā.
 6.4. Pircējs rēķina oriģinālu saņem uz norādīto e-pasta adresi.
 6.5. Preču un pakalpojumu cenas SIA D&T izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro un cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli 21% un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ar pievienotās vērtības nodokli 5%. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā SIA D&T pasūtījuma veikšanas brīdī, ja puses nav vienojušās citādi.
 6.6. Preces tiek piegādātas tikai Pārdevēja noteiktajā teritorijā (Rīgā, Rīgas rajona teritorija un vidēji plus 50km ap Rīgas teritorijas robežas.
 6.7. Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa:
  6.7.1 Bezmaksas piegāde, ja pasūtījuma summa Rīgā ir virs 30 Eur, ārpus Rīgas teritorijas 6.6 minētajā zonā ja pasūtījuma summa ir virs 70 Eur
  6.7.2 Piegādes maksa zem 30 Eur pasūtījuma summas Rīgas teritorijā sastāda 3 Eur, ārpus Rīgas teritorijas 6.6 punkta minētajā zonā 5 Eur.
  6.7.3 Pasūtījumam no 30-70 Eur Piegādes maksa ārpus Rīgas teritorijas 6.6 punkta minētajā zonā 2 Eur
 6.8. Sveramo preču cena izveidotajā pasūtījumā tiek aprēķināta pēc Pircēja norādītā preces daudzuma (svara). Pārdevējs rūpēsies, lai reālais preces svars maksimāli atbilstu Pircēja pasūtītajam svaram, bet Pārdevējs negarantē tā pilnīgu precīzu atbilstību.
 6.9. Pārdevējs ir tiesīgs, paziņojot par to Pircējam, anulēt pasūtījumu.
 6.10. Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja Pārdevēja rīcībā preču nodošanas vai piegādes brīdī nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējs patur tiesības nepiegādāt preces vai piegādāt mazāku preču daudzumu, vai aizstāt preces ar līdzvērtīgu produktu, koriģējot cenu atbilstoši aizvietotajai precei, izņemot gadījumus, ja klients ir skaidri un nepārprotami rakstveidā paziņojis, ka nepiekrīt preču aizvietošanai.
 6.11. Ja Pircējs pamana, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums vai piegādātās preces neatbilst pasūtījumam, un tas nav norādīts piegādes dokumentā, Pircējam tas ir jāpaziņo Pārdevējam preču saņemšanas vai piegādes brīdī, pretējā gadījumā ir uzskatāms, ka pasūtījums ir nodots vai piegādāts pienācīgi un preces atbilst pasūtījumam.
 6.12. Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc šī līguma apstiprināšanas, puses vienojas risināt sarunu ceļā. Ja radušos strīdus nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tie tiks nodoti izskatīšanai Rīgas šķīrējtiesā.

7. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).
 7.1. Atgādinām, ka PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.5

X